Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Геодезична практика

     Геодезична практика об’єднує в собі три види геодезичних знімань: теодолітне знімання, геометричне нівелювання та тахеометричне знімання.

    Теодолітне знімання проводиться на базі навчального геодезичного полігону бригадами студентів у кількості 3-6 осіб, виконуючи побригадно індивідуальні завдання. Зйомка проводиться в масштабі 1:1000. Площа земельної ділянки визначається цикловою комісією навчального закладу залежно від складності ситуації. Кількість точок полігону повинна бути не менше трьох на одного студента. По закінченні практики кожен студент складає індивідуально технічний звіт і захищає його. Польові журнали знаходяться в технічному звіті бригадира.

     Геометричне нівелювання включає трасування і поздовжнє нівелювання з розбивкою кривої, площинне нівелювання. Нівелювання ІV класу доцільно проводити під час прив’язки поздовжнього профілю та площинного нівелювання до пунктів державної геодезичної мережі.

    Тахеометричне знімання є заключним етап у вивченні технології проведення топографічного знімання і складання планів місцевості. Камеральна обробка і складання плану виконується індивідуально кожним студентом.

Мета практики: закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення дисципліни «Геодезія» а саме таких розділів: «Геодезичні вимірювання на земній поверхні», «Теодолітне знімання», «Визначення площ», «Нівелювальні роботи», «Тахеометричне знімання місцевості»..

Завдання практики: набуття умінь і навичок під час виконання геодезичних робіт під час здійснення теодолітного знімання, а також камерального обробітку отриманих результатів знімання. Вивчити і освоїти весь технологічний процес проведення технічного і площинного нівелювання. Створити геодезичну основу ділянки, виконати знімання ситуації і рельєфу, побудувати топографічний план.

Місце проведення практики: геодезичний полігон навчального закладу, лабораторія геодезії.

Студент повинен уміти:

 • проводити рекогностування і закріплення точок теодолітного ходу;
 • виконувати основні перевірки геодезичних приладів;
 • вимірювати горизонтальні кути і довжини ліній, визначати кути нахилу і горизонтальні проекції ліній, вести польовий журнал (абрис);
 • виконувати прив’язку теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі, вирішувати обернені геодезичні задачі;
 • вираховувати загальну площу за координатами з використанням мікрокалькуляторів та комп’ютерів;
 • вираховувати площі контурів угідь, складати експлікації і кальки контурів;
 • оформляти необхідні схеми, креслення, давати пояснення про виконані роботи;
 • оформляти технічний звіт за теодолітним зніманням;
 • виконувати випробування та перевірку нівелірів і рейок;
 • виконувати вимірювання за допомогою нівелірів;
 • виконувати трасування та розбивати пікетаж по осі траси з винесенням пікетів на криву;
 • виконувати обробку польових вимірів;
 • складати профілі траси і план в горизонталях;
 • виконувати прив’язку до державної висотної геодезичної мережі;
 • розв’язання задач на топографічному плані;
 • привести теодоліт-тахеометр у робоче положення;
 • виконати знімання точок геодезичної основи;
 • вирахувати координати та висоти точок геодезичної основи;
 • проводити знімання ситуації і рельєфу;
 • вести журнал вимірювань і журнал кроків;
 • скласти план тахеометричного знімання з проведенням горизонталей;
 • оформляти план і технічний звіт з тахеометричного знімання.
up