Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Практичне навчання

             

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Графік практичного навчання на 2023-2024 н. р.

 

 

Перелік баз практик для проведення виробничої технологічної та виробничої переддипломної практик для здобувачів освіти

 

 
Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики
Марк Квінтіліан

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Практичне навчання є складовою частиною навчального процесу і ефективною формою підготовки спеціалістів до їх професійної діяльності. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок.

   Метою практичного навчання є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання, придбання необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи із майбутньої професії для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

     Практика студентів проводиться згідно з чинним галузевим стандартом вищої освіти України з підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 201 «Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій». Зміст і послідовність практики визначається програ­мою, яка розробляється предметною (цикловою) комісією згідно з нав­чальним планом. Необхідно, щоб програми мали рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань умінь і навичок, яких сту­денти мають досягти. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі – основному навчально-методичному документі практики. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики.

     Загальна наскрізна програма практики затверджується керівни­ком вищого навчального закладу. Робоча програма затверджується головою циклової комісії. Циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, які сприяти­муть досягненню високої якості проведення практики студентів. За період проходження практики студенти повинні отримати одну або дві робітничі професії.

БАЗИ ПРАКТИКИ

     Практика студентів повинна відповідати вимогам програми. З цією метою можуть використовуватись навчально-виробничі майстер­ні, навчально-дослідні господарства, матеріально-технічна база кабінетів і лабораторій навчального закладу, геодезичні полігони та місцеві підприємства, установи та організації, які мають необхідне обладнання та кваліфіковані кадри. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) коледж завчасно укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визнача­тись на період конкретного виду практики або до п’яти років. Студенти можуть самостійно, з дозволу циклових комісій, підбирати для себе місце проходження практики (яке повинно відповідати програмі практики) і пропонувати його для використання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

    Практика проводиться згідно з діючими навчальними планами, положенням про проведення практики.

Програмою передбачено такі види практик:

 • Навчальна;
 • Виробнича технологічна;
 • Виробнича переддипломна.

    Строки проведення практики встановлюються коледжем з урахуванням можливостей баз практик, підприємств, організацій, навчально-виробничих підрозділів коледжу. При цьому повинно передбачатись можливе залучення студентів до участі у виробництві реальної продукції як в навчально-виробничих підрозділах навчального закладу, так і на підприємствах.

     Навчально-методичне керівництво і виконання програми прак­тики забезпечують відповідні циклові комісії. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у коледжі здійснює керівник практики. Для керівництва практикою студентів залучаються викладачі, які брали участь безпосередньо в навчальному процесі. Під час підготовки студентів за робітничою професією до керів­ництва практикою можуть залучатися майстри виробничого навчання.

Керівник практики від коледжу:

 • контролює перед початком практики підготовленість баз для її проведення;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику – інструктажі, порядок проходження практики та дотримання техніки безпеки, надання студентам-практи­кантам необхідних документів (направлення, програми, звіти-щоденники, календарний план, індивідуальні завдання, теми курсових і дипломних проектів та ін.), перелік яких встановлює циклова комісія;
 • повідомляє студентам про систему звітності за практику, прийняту цикловою комісією – подання письмового звіту-щоденника, виконання кваліфікаційної роботи, оформлення індиві­дуального завдання, підготовку доповіді, повідомлення, виступу та ін.;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
 • збирає та перевіряє документи за результатами проходження практики студентами та в складі комісії, приймає заліки з практики;
 • подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи письмо­вий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями що­до поліпшення практики студентів.

     Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, може бути передбачена практика тривалістю до одного місяця, якщо вони працюють за спеціальністю. Розподіл студентів на практику проводиться навчальним закладом з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

      Бази практики в особі їх перших керівників разом з навчальним закладом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів. Обов’язки керівників, призначених базами практики, зазнача­ються в окремих розділах договорів на проведення практики. За наявністю вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота відповідає вимогам програми практики.

Студенти навчальних закладів під час проходження практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
 • вивчати і дотримуватись правил охорони праці та внутрішньо­го розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти залік з практики.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

    Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику це подання письмового звіту-щоденника, підписаного і оціненого керів­ником від бази практики. Письмовий звіт-щоденник разом з іншими документами, уста­новленими навчальним закладом (характеристика та ін.), подається керівнику практики від навчального закладу в триденний строк. Звіт-щоденник повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдан­ня, мати розділи з питань охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та ін. Оформляється звіт-щоденник за вимо­гами, які встановлює навчальний заклад, з обов’язковим урахуванням єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

   Звіт з практики захищається студентами з диференційованою оцінкою. Залік з практичного навчання проходить на базах практики в останні дні її проведення або в коледжі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку студента і враховується стипендіальною комісією при визна­ченні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсум­кового контролю.

    Студенти, які не виконали програму практичної підготовки або отримали негативну оцінку, відраховуються з навчального закладу. Студенту може бути надано право пройти практику повторно за умов, які визначає навчальний заклад. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах коледжу не менше одного разу протя­гом навчального року.

 

 

 За довідками по практичному навчанню звертайтесь по телефону (05257) 3-46-82, моб. 0976449447,  електронна пошта bondarevska1977@gmail.com – заступник директора з навчально-виробничої роботи

Бондаревська Тетяна Григорівна

                                        

up