Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Навчально – методичний кабінет

 

Положення про навчально – методичний кабінет

План роботи навчально-методичного кабінету на 2023-2024 н.

Робота навчально-методичного кабінету

 

      Сучасний етап розвитку України характеризується спробами перебудови всіх сторін життя суспільства, включаючи освіту. Сьогодення вимагає зростання ролі особистості в суспільстві, що змушує вести пошук нових педагогічних технологій, які сприяли б формуванню соціального середовища, що розвиває, навчає і виховує. Ефективність діяльності закладу освіти як важливої складової системи вищої освіти безпосередньо пов’язана з рівнем організації методичної роботи.

      Завдання методичної роботи ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В.Порика Білоцерківського НАУ” визначаються чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Методична робота організується і проводиться відповідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», “Про фахову перкдвищу освіту, «Про мову», згідно з Указом Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національною доктриною розвитку освіти.

        Для вирішення завдання підготовки в нових умовах викладача, який творчо впроваджує ідеї інтерактивного, особистісно-орієнтованого навчання, навчально-методичний кабінет постійно шукає сучасні форми та методи роботи, прагне залучити педагогів до активної діяльності. Для цього використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи.

Завдання методичної роботи:

  • спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
  • сприяти розвитку комплексної здатності викладача до адекватного сприйняття, осмислення й розуміння креативності здобувача освіти, здатність помітити обдарованого студента та забезпечити йому необхідну психолого-педагогічну підтримку;
  • створити умови для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;
  • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах струтури освітнього процесу;
  • сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити викладачів із здобутками педагогів у межах області, України.

    З метою отримання кваліфікаційної методичної допомоги, педагогічні працівники Бобринецького аграрного фахового коледжу ім. В. Порика БНАУ плідно та успішно співпрацюють із ДУ “Науково-методичний центр вищої та та фахової передвищої освіти”. 

   Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Формування професійних та загальнокультурних компетентностей особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання».

    Методичну роботу в коледжі очолює методист, старший викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Смоляр Яна Миколаївна.

 

 

 

 

 

up