Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Кориcне читачам

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

БІБЛІОТЕКОЮ ВСП “БОБРИНЕЦЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ

ІМ. В. ПОРИКА БНАУ”

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою коледжу розроблені відповідно до закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 21.05.2009 р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 321 від 31.08.98 р., та Типового положення про бібліотеки вищого навчального закладу освіти Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98 р.

1.2. Ресурси бібліотеки коледжу є частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.3. Користування бібліотекою коледжу безкоштовне. Платні послуги можуть надаватися додатково, згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 534 від 05.06.97 р. і Указом Міністерства фінансів і Міністерства економіки України № 383 від 27.10.97 р. Перелік платних послуг із вказівкою вартості визначається наказом директора по навчальному закладі.

2. Права та обов’язки читачів.

Умови запису до бібліотеки і порядок користування бібліотечними ресурсами.

2.1. Право користування абонементами і читальними залами бібліотеки мають такі категорії користувачів:

  • студенти;
  • викладачі коледжу;
  • співробітники коледжу.

2.2. Читачі мають право одержувати в тимчасове користування навчальну, наукову і художню літературу, користуватися усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, брати участь у конференціях, презентаціях, вечорах та інших заходах, що проводить бібліотека.

2.3. Запис до бібліотеки різних категорій користувачів здійснюється таким чином:

  • студенти денної та заочної форм навчання, – згідно з наказом про зарахування (в окремих випадках підтверджується довідкою з навчальної частини);
  • викладачі та співробітники;
  • сторонні читачі надають паспорт.

2.4. На підставі зазначених документів на  читача заводиться формуляр, який є обов’язковим документом, що дає право на обслуговування користувача.

2.5. Вся навчальна література видається на абонементах згідно з навчальними планами та робочими програмами терміном на один навчальний рік з обов’язковим поверненням (для стаціонару) або перереєстрацією (для студентів заочного відділення).

2.6. Художня література видається терміном на 1 місяць до 3 примірників.

2.7. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читачів, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів.

2.8. Факт видачі й прийому літератури (дата видачі, бібліотекар, який здійснював обслуговування) засвідчуються формулярі.

2.9. Рідкісні та цінні видання, альбоми, енциклопедії та інші документи, що користуються підвищеним попитом, видаються тільки для роботи в читальному залі.

2.10. До читачів, що не повернули видання в зазначені терміни, застосовуються штрафні санкції відповідно до переліку послуг.

2.11. Видача літератури всім категоріям читачів здійснюється тільки за умови щорічної перереєстрації.

2.12. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до отриманих видань, не робити в книгах позначок, не псувати їх тощо. Читачі, які завдали збитків бібліотечному фонду, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з діючим законодавством України та Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

2.13. При роботі з довідковим апаратом читачі не повинні виймати картки з каталогів і картотек, а також порушувати порядок їхнього розставлення.

2.14. Одержуючи видання, читачі повинні уважно переглянути книгу й за умови виявлення дефектів протягом 3-х днів довести цей факт до відома співробітника бібліотеки, який зобов’язаний зробити відповідну позначку на титульному листі, вказавши дату і поставивши свій підпис.

2.15. Відповідальність за всі дефекти видання несе читач, що користувався ним останнім.

2.16. Читачі, які загубили або зіпсували видання, зобов’язані повністю відшкодувати нанесені збитки.

2.17. Пошкоджені та загублені документи замінюються книжками, що відповідають профілю комплектування бібліотеки, термін видання яких не більший, ніж 3-х роки, і вартість яких дорівнює п’ятикратній вартості загубленого документа (з урахуванням індексації). Загубленими вважаються також видання із відірваним штрих-кодом.

2.18. Вартість пошкоджених чи загублених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.19. Заміна загубленої або зіпсованої літератури фіксується в спеціальному журналі і підтверджується підписами читачів.

2.20. Читачі, які закінчили коледж, зобов’язані до отримання диплома повернути літературу й ліквідувати заборгованості перед бібліотекою і підписати обхідний документ.

2.21. Читачі повинні дотримуватися тиші в приміщеннях бібліотеки. При відвідуванні бібліотеки читачі зобов’язані знімати верхній одяг і головний убір.

2.22. За порушення правил користування бібліотекою читач позбавляється права обслуговуватися в бібліотеці на термін, що визначається адміністрацією. При спробі несанкціонованого виносу книг або пошкоджень завідувач бібліотеки письмово інформує про інцидент директора.

3. Зобов’язання бібліотеки щодо обслуговування читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, і культурно-виховної роботи навчального закладу.

3.2. Забезпечує цілісність, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Організовує і веде довідково-бібліографічний апарат, забезпечуючи на його основі повне й оперативне задоволення запитів читачів на літературу. Складає списки літератури, виконує усі види довідок, організовує і проводить відкриті перегляди літератури, книжкові виставки, дні інформації, дні бібліотеки, тощо.

3.4. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для їхньої роботи з книгами.

3.5. Регулярно проводить аналіз читацьких формулярів із метою виявлення заборгованості і повідомляє про неї директору коледжу, заступнику директора, завідуючих відділеннями. Електронні формуляри читачів, які мають заборгованості, блокуються в автоматичному режимі, що позбавляє боржників можливості обслуговування.

3.6.Надає читачам вичерпну інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних (за умови фінансування).

3.7. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.8. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

Правила користування бібліотекою укладені на основі типових завідувачем бібліотеки Іванченко Л.Б.

 

 

up