Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Циклові комісії

Положення про циклову комісію кураторів академічних груп та практичної психології ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

План засідань циклової комісії кураторів академічних груп та практикуючої психології на 2023-2024 н. р.

 

Положення про циклову комісію ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ”

       

У  нашому коледжі працює 4 циклові  комісії,   роботу яких очолюють голови циклових комісій – досвідчені педагогічні працівники.

 • Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін
 • Циклова комісія спеціальності 201 Агрономія
 • Циклова комісія спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
 • Циклова коміся кураторів академічних груп та практикуючої психології

        Перед сучасними закладами освіти стоїть завдання – професійна підготовка студентів і формування їх професійної майстерності. Циклова комісія – це навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення освітнього процесу;
 • поповнення навчально-методичних комплексів;
 • розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка та впровадження заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик;
 • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій в освітньому процесі;
 • розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій;
 • підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових  екзаменів і державної атестації студентів,  завдань для контрольних комплексних робіт та інших матеріалів  для контролю знань студентів:
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • контроль та аналіз знань студентів, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів;
 • підготовка пропозицій щодо атестації педагогічних працівників;
 • підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних спеціальностей;
 • надання  допомоги викладачам – початківцям;
 • керівництво науково – дослідною роботою  студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • обговорення підвищення кваліфікації викладачів;
 • проведення виховної роботи зі студентами;
 • підготовка звіту про роботу циклової комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу.

     Основними завданнями викладачів  циклових комісій є:  розгляд питань професіональної підготовки студентів, інформаційного забезпечення освітнього процесу; впровадження інноваційних методів навчання; затвердження планів проведення  конференцій та виставок; проведення внутрішнього навчального контролю (готовності викладачів до теоретичних та практичних занять, контроль за взаємовідвідуванням викладачів циклу, за використанням сучасної методичної літератури тощо)

    Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність можуть бути нагороджені грамотами та листами подяки.

    Все це свідчить про те, що в коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення  підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів , забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.

up